Wyniki najnowszych badań - na blogu Exploratora:

https://wydawnictwo-explorator.blogspot.com

 • Oborniki Śląskie
 • 71 310 26 90
 • 601 72 71 36
 • email

Obowiązek Informacyjny RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
(dla klientów, kontrahentów i kooperantów Przedsiębiorstwa ANT Bogusław Wróbel)

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informujemy, iż:

 1. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów, kontrahentów, kooperantów. Poniżej wskazujemy pełne dane Administratora:
  Przedsiębiorstwo ANT Bogusław Wróbel, ul. Siemianicka 55, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. 713102690, NIP: 9150005009, Regon: 021141997 - w dalszej treści zwana także „Administratorem”.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w celu realizacji Państwa praw prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem, w tym w szczególności pod adresem mailowym: explorer@ant.biz.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • przygotowania oferty i podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO);
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z zawieranymi umowami np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z zawieranymi umowami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • badania poziomu zadowolenia klientów, kontrahentów oraz kooperantów z oferowanych przez nas produktów i świadczonych usług, planowania rozwoju, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  • przez czas wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym także wystawiania faktur lub innych dokumentów zgodnie z przepisami;
  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe;
  • na potrzeby wykrywania nadużyć i zapobiegania im − przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   • obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne,
   • podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług dla naszych klientów na podstawie zawartych umów;
   • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, księgowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
  • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, w tym w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
 5. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach prawa przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przepis prawa, Administrator uprawniony będzie do kontynuowania przetwarzania na zasadach przewidzianych w przepisie.
  Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie Administratora wskazanej w punkcie 1) powyżej lub na dane kontaktowe Administratora.
  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i należytego wykonania umowy lub przygotowania oferty. Obowiązek podania określonych danych może wynikać także z obowiązujących przepisów.